logo

Беглика фест 2014 – аз съм, защото ние сме

От 21 до 24 август.

Здравей,
Липсваше ни.

Преди година решихме да пропуснем случването на едно издание на Беглика фест.

Изненадващо или не, обаче духът на Беглика не се разпиля и не изчезна. Като всичко, което е живо, любимият ни фестивал, обаче се променя. Той остава свободен, творящ, живеещ мъничко в бъдещето и мъничко в миналото, играещ с “тук и сега” - да защитава един начин на живот, в който сме искрени към себе си и света.

Това, което обаче ни прави част от беглишкото племе е вероятно свободата, на която всички ние, които го разбираме като “наше място”, сме способни - да си представим и живеем.

Много от нас в тези шест години се опитват да пренесат този дух в опитите си да направим света, такъв какъвто го искаме. Този дух беше с нас, когато бяхме по улиците, заставайки зад важните за нас неща в противоречиво време или докато всеки се стремеше към своята малка-голяма промяна.

Разбрахме, че Беглика не е това, което е, заради сцената, музиката, програмата, а е преди всичко - споделено пространство на хора, които споделят дух. Общност - извън времето и пространството на съвремнното ни общество - племе на творящите, търсещите, общуващите, споделящите, приключенстващите, учещите.

За шестте години, в които беглишкия дух ни свързва, научихме обаче, че в свят, който е пълна бъркотия, да създаваме една утопия за три дни е важно за оцеляването на утопистите, но...в крайна сметка - всяка утопия в крайна сметка е само за... три дни. А промяната е нужна всеки ден.

Не можем да имаме здрав беглишки дух и фестивал в едно очевидно нездраво общество.

Затова и единственият искрен път пред беглишкото ни племе е невероятната възможност да се впуснем в приключение, което ни вдъхновява - приключението да измислим заедно света си наново.

Да започнем да го случваме не само за дните на фестивала.
Да създаваме заедно малки фрактали на промяната, които лесно се свързват, комбинират и пресъздават модели и системи.
Място, което не се изолира от света, а е посветено на промяната му, на нелогичните идеи и творческия ни потенциал като общност в контекста на едно общество – все по - объркано и безпомощно;

И те питаме - като част от тази общност - готов/а ли си да търсим отговорите, готов/а ли си да учим и грешим заедно?

Този фестивал е съставен от хиляди вълшебни малки качествени моменти на свързване помежду ни и мъничка еволюция на идеи, познанства, възможности. В ситуация като днешната, можем много повече. Можем да променяме. Можем да творим светове.

Беглика фест се превръща в пространството, което ще провокира настоящите модели, системи, визии чрез нови формати, стимулиращи нашата групова интелигентност за социална промяна. Ще поставя под въпрос настоящето, за да търси отговори за бъдещето. Ключовата ни дума обаче продължава да е игра. Защото през играта откриваме и от хилядолетия човечеството учи чрез играта.

Посвещаваме тазгодишното издание на Беглика на света, който е спешно да се роди и замени нефункциониращите модели наоколо. Всички ние сме духът на Беглика - облак от граждански, творчески и визионерски потенциал, способен да роди нови вселени. И всеки от нас носи своите съзвездия в тази вселена.

Аз съм, защото ние сме.

Беглика 2014 те чака на познатото място.

Беглика-екипа

beglika[at]gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Beglika Fest 2014 – I am because we are

From 21 until 24 August.

Hello,
We’ve missed you!

A year ago we decided that Beglika Fest should take a one-year break.

Surprisingly or not, the spirit of Beglika did not dissipate or disappear. And yet, like all things living, our beloved festival is changing. It is still free, creative, glancing back and looking forward, playing with the “here” and the “now”, upholding a way of living in which we are honest with ourselves and the world.

However, what makes us part of the Beglika tribe is probably the freedom which all of us who call Beglika “our place” are capable of imagining and living.

In the last six years many of us tried to transfer this spirit in our attempts to make the world the way we want to. This spirit was within us when we went out on the streets, defending what is important for us in times of contradiction, and while each of us was striving to make a difference, big or small.

We realized that Beglika is not what it is because of the stages, the music, the programme. It is first and foremost a shared space for people who share a common spirit.

A community outside of the time and space of our present day society - a tribe of the creating, the seeking, the communicating, the sharing, the adventurous, the eager to learn.

However, for the six years we’ve been connected by the spirit of Beglika, we’ve learned that creating a three-day utopia in a messed-up world is important for the survival of utopists, but… at the end of the day – every utopia lasts… three days. And change is needed every day.

We cannot have a healthy Beglika spirit and festival in an obviously unhealthy society.

That is why the only honest path before the Beglika tribe is the incredible opportunity to go for an adventure that we find inspiring – the adventure to reinvent our world together.

To start to make things happen not only over the festival days.

To get together and create little fractals of change which will easily connect, combine and recreate models and systems.

A place not isolated from the world but dedicated to changing it, dedicated to illogical ideas and to our creative potential as a community in the context of a society that is getting more and more chaotic and helpless;

And we ask you – as a part of this community – are you ready to join us and seek the answers with us / are you ready to learn and make mistakes together with us?

This festival comprises thousands of magical quality moments of connection between us and a small evolution of ideas and possibilities. In today’s situation we are capable of more than that. We can create change. We can create new worlds.

Beglika Fest is turning into a space which will challenge the existing models, systems and visions by creating new formats stimulating our group intelligence for social change. It will question the present in order to seek answers for the future. Our key word however will continue to be ‘play’. Because through play we make discoveries, and for thousands of years play has helped humanity learn.

We dedicate this year’s edition of Beglika Fest to the new world that urgently needs to be born in order to replace the dysfunctional models around. We all are the spirit of Beglika – a cloud of creative and visionary potential, capable of bearing new universes. And each of us brings their own constellations in this universe.

I am because we are.

There will be Beglika 2014, because there is you:

Beglika team

beglika[at]gmail.com